1. <tbody id="1wdsz"></tbody>

    • 职位名称
    • 所属部门
    • 职位类别
    • 工作地点
    • 招聘人数
    • 发布时间
    • .net工程师
    • 平台
    • 技术类
    • 深圳
    • 2
    • 2016-10-27
    • 数据库管理员
    • 平台
    • 技术类
    • 深圳
    • 3
    • 2016-10-30
    • 系统维护工程师
    • 平台
    • 技术类
    • 深圳
    • 2
    • 2017-10-27
    • 服务器工程师(中级)
    • 产品中心
    • 技术类
    • 深圳
    • 1
    • 2017-10-27
    • 服务器工程师(高级)
    • 产品中心
    • 技术类
    • 深圳
    • 2
    • 2017-10-27
    • 游戏测试工程师
    • 测试
    • 技术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-10-27
    • SQL Server DBA
    • 平台
    • 技术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-10-27
    • Unity3D开发工程师
    • 美术
    • 技术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • C++游戏开发工程师
    • 程序
    • 技术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • 游戏数值策划
    • 策划
    • 策划类
    • 深圳
    • 2
    • 2017-11-09
    • 游戏策划
    • 策划
    • 策划类
    • 深圳
    • 2
    • 2017-11-09
    • 执行策划
    • 策划
    • 策划类
    • 深圳
    • 2
    • 2017-11-09
    • 媒介专员(女)
    • 市场
    • 市场运营
    • 深圳
    • 4
    • 2017-10-27
    • 市场文案
    • 市场
    • 市场运营
    • 深圳
    • 5
    • 2017-10-27
    • 运营专员
    • 市场
    • 市场运营
    • 深圳
    • 6
    • 2017-10-27
    • 市场策划
    • 市场
    • 市场运营
    • 深圳
    • 2
    • 2017-10-27
    • 游戏运营
    • 产品中心
    • 市场运营
    • 深圳
    • 2
    • 2017-10-27
    • 网页设计
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 1
    • 2017-10-27
    • 游戏客服
    • 客服
    • 市场运营
    • 深圳
    • 1
    • 2017-11-09
    • 游戏特效师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-10-27
    • 游戏场景修图师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • 游戏场景原画设计师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • 美术游戏动作设计师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • 资深游戏美术
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • 游戏动作设计师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • 高级游戏网页设计师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 1
    • 2017-11-09
    • 游戏UI设计师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • 3D场景设计师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • 2D角色原画设计师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 3
    • 2017-11-09
    • 3D角色设计师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 20
    • 2017-11-09
    • 3D动作设计师
    • 美术
    • 美术类
    • 深圳
    • 2
    • 2017-11-09
    ? 玖玖色av